Algemene voorwaarden

RALLY VOORWAARDEN

Artikel 1 Algemene Voorwaarden    
Artikel 1, lid 1
Deze algemene voorwaarden, verder hieronder te noemen ‘rally voorwaarden’, liggen ten grondslag aan iedere overeenkomst tussen de inschrijver/deelnemer, verder te noemen ‘rally deelnemer’, en ‘JK het Markiezaat Rally’, verder te noemen ‘rally organisator’, gevestigd te Koevoetstraat 36, 4611 PC Bergen op Zoom
In deze rally voorwaarden wordt verstaan onder:
1 Rally organisator; de rally organisator JK het Markiezaat Rally, die (toer)rally organiseert.

           2 Rally overeenkomst; de overeenkomst waarbij de rally organisator zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van tevoren georganiseerde rally. Inschrijving voor een door rally organisator georganiseerde rally geldt als rally overeenkomst.
3 Rally deelnemer; de inschrijver/deelnemer aan de (tour)rally en tevens wederpartij van de rally organisator.
4 Deelnemingskosten; de door rally organisator geoffreerde kosten verbonden aan de deelname door rally deelnemer.
Iedere deelnemer wordt individueel ingeschreven ongeacht of hij individueel dan wel in groepsverband deelneemt. Deze algemene voorwaarden gelden voor individuele en voor groepsdeelneming, dus voor iedereen die deelneemt.
Indien een rally deelnemer eenmaal onder toepasselijkheid van de rally voorwaarden van rally organisator heeft ingeschreven, wordt hij geacht stilzwijgend akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze rally voorwaarden.  
Afwijkingen op deze rally voorwaarden dan wel afwijkingen op specifieke onderdelen van de rally overeenkomst binden rally organisator alleen dan indien hij deze afwijkingen schriftelijk heeft bevestigd aan rally deelnemer(s).
De onderhavige artikelen van de rally voorwaarden zijn alle van toepassing, tenzij daar uitdrukkelijk schriftelijk van afgeweken is, ook wanneer de afzonderlijke artikelen een dergelijk voorbehoud niet melden.
De rally voorwaarden blijven ook dan bindend, indien afzonderlijke artikelen of onderdelen daarvan om welke reden dan ook niet van toepassing zijn.

Artikel 1, lid 2
Deze rally voorwaarden zijn van toepassing op alle rally overeenkomsten van de rally organisatoren en gelden in aanvulling op iedere offerte van rally organisator.

Artikel 2 Totstandkoming rally overeenkomst
Artikel 2, lid 1
De inschrijving voor een rally kan alleen per inschrijfformulier geschieden. De rally organisator stuurt per omgaande een ontvangstbevestiging. Bij iedere ontvangstbevestiging wordt de volledige tekst van deze Algemene Voorwaarden gevoegd.
De overeenkomst met JK het Markiezaat Rally komt tot stand met de bevestiging door JK het Markiezaat Rally aan de inschrijver. De overeenkomst geldt alleen als niet gesloten ingeval van onverwijld protest door de inschrijver per e-mail. Iedere protest na 24 uur geldt als niet onverwijld.
Artikel 2, lid 2
De rally deelnemer verstrekt de rally organisator voor, of uiterlijk bij het sluiten van de rally overeenkomst, alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde rally deelnemers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de rally overeenkomst. Tevens vermeldt hij bijzonderheden omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde rally deelnemers die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de rally door de rally organisator.
Artikel 2, lid 3
Een rally deelnemer die namens of ten behoeve van (een) ander(e) rally deelnemer(s) een rally overeenkomst aangaat, is ook aansprakelijk voor dat aandeel in de rally overeenkomst. De in de aanhef van dit lid bedoelde rally deelnemer is verplicht relevante persoonlijke omstandigheden van de andere rally deelnemers, die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de rally overeenkomst, bij boeking kenbaar te maken.

Artikel 3 Wijzigingen door de rally deelnemer
Artikel 3, lid 1
Wijzigingen in de reservering op verzoek van de rally deelnemer zullen voor zover mogelijk worden aangebracht. Restitutie is niet mogelijk in verband met schenking goede doel.

Artikel 4 Vervanging/In-de-plaatsstelling
Artikel 4, lid 1
Indien een of een deel van de aangemelde deelnemers verhinderd is aan de rally deel te nemen, kan/kunnen deze rally deelnemer(s) op verzoek worden vervangen door een andere persoon, cq. personen, onder de volgende voorwaarden:
1 het verzoek wordt dusdanig tijdig ingediend, dat de nodige formaliteiten nog kunnen worden verricht.
2 de andere perso(o)n(en) voldoet/voldoen aan alle aan de rally en eventuele actieve programma’s verbonden (extra) voorwaarden.
3 de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze vervanging/in-de-plaatsstelling.

Artikel 5 Rally som
Artikel 5, lid 1
De gepubliceerde rally som is per equipe (2 personen), tenzij anders aangegeven. In deze rally som zijn uitsluitend begrepen de diensten en voorzieningen zoals in het rallyprogramma vermeld. Alle andere kosten voor bijvoorbeeld brandstof, verzekering, parkeergeld, overtredingen, eten en drinken (voorzover niet in het rallyprogramma opgenomen) zijn voor rekening van de rally deelnemer.
De rally deelnemer is verplicht om voor vertrek uit de accommodatie zijn rekening te tonen aan rally organisator als deze hierom verzoekt.

Artikel 6 Betaling
Artikel 6, lid 1
Direct na ontvangstbevestiging volgens art 2 lid 1, volgt een factuur voor een aanbetaling van 100% van de deelnemingskosten, dan wel de factuur volgens de offerte voor zover anders is geoffreerd. Iedere factuur moet worden betaald binnen tien (10) dagen na factuurdatum. Niet is toegestaan betaling door verrekening of door korting of in delen in afwijking van de offerte en of deze voorwaarden
Artikel 6, lid 2
Het restant van de rally som moet uiterlijk acht (8) weken voor de dag van vertrek in het bezit zijn van de rally organisator. De rally deelnemer ontvangt hiervoor in principe geen nieuwe factuur, tenzij rally deelnemer hierom specifiek vraagt of heeft gevraagd.
Bij niet tijdige betaling is de rally deelnemer in verzuim. Hij wordt daar door de rally organisator op gewezen en heeft alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling van rally organisator geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. De verplichting tot betaling door rally deelnemer blijft echter volledig van kracht en de rally organisator heeft het recht om de verschuldigde annuleringskosten, volgens artikel 7, en eventuele andere kosten betrekking hebbend op de betreffende rally deelnemer, in rekening te brengen. Als dan worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.
Artikel 6, lid 3
Indien de rally korter dan acht weken voor vertrek wordt geboekt, dient het gehele notabedrag direct te worden voldaan per (telefonische) overboeking op de bankrekening van de rally organisator.

Artikel 7 Annulering door de rally deelnemer
Artikel 7, lid 1
Annuleringen dienen schriftelijk aan de rally organisator gemeld te worden. Bij annulering zijn de volgende bedragen verschuldigd per persoon:
1 bij annulering is ten alle tijden 100 % betaling van de rallysom.
Artikel 7, lid 2
Bij sommige (toer)rally’s of onderdelen daarvan kunnen afwijkende annuleringsbepalingen gelden, doch uitsluitend indien deze op duidelijke wijze in de desbetreffende publicatie vooraf zijn gemeld.

Artikel 8 Wijziging/annulering, overmacht, aansprakelijkheid en schade
Artikel 8, lid 1
Wijzigingen/annulering van de rally overeenkomst door rally organisator kan onder volgende voorwaarden:
1 in geval van gewichtige omstandigheden; hieronder worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van de rally organisator aan de rally overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd;
2 de rally organisator zal de rally deelnemer direct, met opgaaf van redenen, van de annulering of wijziging op de hoogte stellen;
3 in geval van wijziging door de rally organisatie heeft de rally deelnemer het recht binnen een week na ontvangst van bovenstaand bericht de rally kosteloos te annuleren;
4 de rally organisator zal tevens trachten de rally deelnemer een rally aan te bieden die gelijkwaardig is qua situering, klasse en faciliteiten.
Artikel 8, lid 2
In geval van overmacht heeft rally organisator de keuze de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel ontbonden te verklaren. Onder overmacht worden hierbij uitdrukkelijk omstandigheden dan wel invloeden van buitenaf verstaan die het houden van de rally onmogelijk maken zoals:
1 natuurrampen, oorlogshandelingen, terrorisme en politieke onlusten;
2 weersomstandigheden die van dien aard zijn, dat het volgens officiële instanties (bijvoorbeeld KNMI, ANWB) niet verantwoord is deel te nemen aan het verkeer en daartoe een officiele waarschuwing is afgegeven;
3 omstandigheden het die rally organisator onmogelijk maken de rally op een veilige manier te laten plaatsvinden;
Artikel 8, lid 3
Van aansprakelijkheid jegens rally deelnemer is geen sprake:
1 Iedere rally deelnemer wordt geacht deel te nemen voor eigen rekening en risico. Ook  is rally deelnemer verplicht zich zelf deugdelijk en afdoende te hebben verzekerd voor eigen schade, schade aan andere deelnemers en schade aan Rally organisator, met uitsluiting van regres op Rally organisator.
2 Voor zover Rally organisator desondanks aansprakelijk zou zijn, geldt een dubbele aansprakelijkheidslimiet namelijk een limiet ter hoogte van maximaal 5 maal de overeengekomen deelnemingskosten. En voorzover die limiet niet in aanmerking zou komen de door de verzekeraar van Rally organisator maximaal te betalen uitkering voor zover daadwerkelijk wordt uitgekeerd door deze verzekeraar. Rally organisator is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade en/of gevolgschade.
3 de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, indien deze toe te rekenen is aan de rally deelnemer.
Artikel 8, lid 4
Schade door de rally deelnemer geleden wegens het niet tijdig aanwezig zijn op startplaatsen, het niet in het bezit van de nodige rally documenten, e.d. is voor zijn/haar rekening.
Rally organisator aanvaard geen enkele aansprakelijkheid jegens de rally deelnemer voor enige schade dan in het geval dat zijn aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekering in voorkomend geval tot uitkering overgaat. De vergoeding kan echter nooit meer bedragen dan ten hoogste eenmaal de rallysom.

Artikel 9 Klachten
Artikel 9, lid 1
Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de rally overeenkomst, dient zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij rally organisator, opdat deze een passende oplossing kan treffen. De rally organisator zal de tekortkoming dan binnen redelijke termijn dienen op te lossen en er zo goed mogelijk voor zorgen dat deze geen afbreuk doet aan de kwaliteit van de rally.
Artikel 9, lid 2
Indien de tekortkoming alsdan nog niet naar tevredenheid is opgelost en aanleiding geeft tot een klacht, dient de rally deelnemer deze klacht zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk tot vier (4) weken na afloop van de rally, schriftelijk te melden bij de rally organisator.

Artikel 10 Algemeen voorbehoud
Artikel 10, lid 1
Kennelijke fouten in de brochures, tekst/informatie op de website, in advertenties of in de briefwisseling binden de rally organisator niet. Prijswijzigingen zijn eveneens voorbehouden.

Vind hier de Pdf variant van de algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden